Privacy Policy

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ИСКАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОНЛАЙН КОНТАКТИ

(съгласно и за целите на член 13 от Регламент № 2016/679 на ЕС) Рев. 1.2

Администраторът на данни, изброен по-долу, съгласно Регламент на ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни (наричан по-долу „Регламент“) информира, че ще продължи с обработката на данни за целите и по посочения по-долу начин.

Под „обработка“ на лични данни имаме предвид всяка операция или набор от операции, извършени със или без помощта на автоматизирани процеси и приложени към лични данни или набори от лични данни, дори ако не са регистрирани в банка данни, като например събирането , регистрация, организация, структуриране, съхранение, обработка, подбор, блокиране, адаптация или модификация, извличане, консултация, използване, комуникация чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, сравнение или взаимно свързване, ограничаване, отмяна или унищожаване.

Обработката ще се извършва в ръчна форма (например събиране на хартиени формуляри) и в електронна форма или във всеки случай с помощта на компютъризирани или автоматизирани инструменти.

Съгласно правилата на регламента, обработката ще се основава на принципи за коректност, законност, прозрачност и защита на поверителността. Съгласно член 13 от регламента, ние предоставяме следната информация.

ВИД ОБРАБОТЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, обработвани от Администратора на данни, са:

1.1. лични данни за идентификация: 1 ☒ име; 2-ра фамилия; 3 ☐ дата на раждане; 4 ☐ място на раждане; 5 ☐ данъчен код; 6 ☒ адрес;

7 ☐ IBAN; 8 ☐ пълномощия; 9 ☒ телефонен номер; 10 ☒ имейл адрес; 11 ☐ икономически данни; 12 ☐ финансови данни; 13 ☐ снимки;

1.2. конкретни лични данни: 1 ☐ биометрични; 2 ☐ генетични; 3 ☐ здраве; 4 ☐ сексуална ориентация; 5 ☐ политическа ориентация;

6 членство в синдикати; 7 ☐ расов произход; 8 ☐ религиозни или философски вярвания;

1.3. съдебни лични данни: 1 ☐ Наказателни присъди / престъпления

1.4. вид на възможно профилиране: 1 ☐ професионално представяне; 2 ☐ икономическа ситуация; 3 ☐ здраве; 4 ☐ лични предпочитания; 5 ☐ лихва; 6 ☐ надеждност; 7 ☐ поведение; 8 ☐ местоположение / пътуване.

Конкретни лични данни могат да бъдат обработвани със съгласието на заинтересованата страна. В противен случай данните ще бъдат незабавно унищожени. Обработката на данните ще се извършва в съответствие с разпоредбите на регламента, както е посочено по-долу.

ИЗТОЧНИК НА ЛИЧНИ ДАННИ ОБЕКТ НА ОБРАБОТКА.

Обработваните лични данни са тези, събрани от заинтересованата страна.

ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕТО НА ДАННИ (член 13, параграф 1, буква в Регламент на ЕС 2016/679)

Данните ще бъдат обработвани изключително за следните цели:

Разрешавам създаването на база данни за предоставяне на услугите, заявени във формуляра за контакт (член 6, параграф 1 – буква а) от Правилника) и нейното съхраняване в продължение на 3 години от последната връзка;

Разрешавам създаването на базата данни за търговски комуникации (Маркетинг) също чрез автоматизирани системи (факс, sms, имейл) (член 6, параграф 1 – буква а) от Правилника) и нейното съхраняване в продължение на 3 години от последната връзка.

Разрешавам прехвърлянето на данни към съвместните администратори (мрежа от предприемачи и клиенти) (член 6, параграф 1 – буква а) и тяхното съхраняване въз основа на разрешените цели.

ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА (член 13, параграф 1, буква в) от регламента)

Законността на обработването на лични данни от Администратора на данни е гарантирана, тъй като е в съответствие с букви а) и в) от чл. 6, параграф 1 от правилника.

ЕСТЕСТВО НА ПОТВЪРДЕНИ  ДАННИ – ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОТКАЗ НА СЪГЛАСИЕ (член 13, параграф 2, буква д) от регламента)

В случай, че възникне буква в), параграф 1 от член 6 от правилника, Администраторът на данни не е длъжен да получи конкретното съгласие. Ако заинтересованата страна не възнамерява да предостави посочените по-горе лични данни, последицата би била невъзможност за установяване или продължаване на договорните отношения.

Освен описаните по-горе хипотези, обработването на лични данни не е задължително и има свободен избор и може да стане само с изричното съгласие.

КОМУНИКАЦИЯ ЗА ДАННИ (член 13, параграф 1, буква д) от регламента)

С позоваване на чл. 13, параграф 1, буква д) от Регламент 2016/679 на ЕС, ние продължаваме с посочването на субектите или категориите субекти, които могат да узнаят вашите лични данни:

лица, отговарящи за обработката (служители и сътрудници);

обработващи данни (консултанти, доставчици на хостинг услуги);

съсобственици (фирми клиенти и мрежа от предприемачи).

РЕЖИМ МЕЖДУРАБОТА

Обработката ще се извършва от отговорни лица в ръчна и / или автоматизирана форма в съответствие със статиите 30, 32 и 35 от Регламент 2016/679 на ЕС с надзора на длъжностното лице по защита на данните, ако е назначено;

ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА (Глава III Регламент на ЕС 2016/679)

Статии 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от правилника дават на заинтересованата страна упражняването на специфични права, като например:

Член 15 Право на достъп: правото да се получи от администратора на данни потвърждение дали личните данни, свързани с него, се обработват или не;

чл.16 Право на поправка: право да получи от администратора на данни поправката на неточни лични данни, отнасящи се до него;

Член 17 Право на отмяна („право да бъдеш забравен“): правото да получи от администратора на лични данни отмяна на лични данни, отнасящи се до него;

Член 18 Право на ограничение на обработката: правото да се получи от собственика ограничена обработка на техните данни, когато точността на личните данни се оспорва, когато обработването е незаконно и ако е имало възражение срещу обработката;

чл. 19 Право на получаване на уведомление от Администратора на данни в случай на коригиране или отмяна на лични данни или ограничение на обработката;

чл. 20 Право на преносимост на данните: получете преносимост на данните, т.е.получавайте ги от администратор на данни, в структуриран формат, често използван и четим от автоматично устройство, и ги предавайте безпрепятствено на друг администратор на данни;

чл. 21 Право на възражение: противодействайте на обработката по всяко време, дори в случай на обработка за целите на директния маркетинг;

чл. 22 Автоматизиран процес на вземане на решения, свързани с физически лица, включително профилиране: право да се противопоставите на автоматизиран процес на вземане на решения, свързани с физически лица, включително профилиране.

Заинтересованата страна може да подаде жалба до Гаранта за защита на личните данни, следвайки процедурите и указанията, публикувани на официалния уебсайт на Органа на www.garanteprivacy.it.

При упражняване на правата, посочени в членове 15-22 от Правилника, заинтересованата страна може да предостави писмено пълномощник или пълномощник на лица или сдружения. Исканията могат да бъдат изпратени до администратора на данни , ако са назначени, чрез имейл адресите, изброени по-долу.

Продължителност на обработката (член 13, параграф 2, буква а) Регламент на ЕС 2016/679)

Обработката на данните няма да продължи по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани данните, както са докладвани в отделните цели, но ако субектът на данните по някаква причина прецени, че целта на обработката е изчерпана, той може да упражни своите като изпратите официално искане на адреса на собственика или служителя по защита на данните